بیماریهای طیور

به منظور دسترسی بهتر به راهنماهای مدیریتی و پرورشی نژادهای تجاری موجود در صنعت طیور و بهبود در امر برنامه ریزی جهت رشد بهتر و تولید و کاهش مصرف دان و ضریب تبدیل غذایی راهنمای پرورش مرغ مادر گوشتی سویه راس 308 جهت مطالعه در اختیار پژوهشگران و مرغداران محترم قرار می گیرد.

به منظور دسترسی بهتر به راهنماهای مدیریتی و پرورشی نژادهای تجاری موجود در صنعت طیور و بهبود در امر برنامه ریزی جهت رشد بهتر و تولید و کاهش مصرف دان و ضریب تبدیل غذایی راهنمای پرورش مرغ گوشتی سویه راس 308 جهت مطالعه در اختیار پژوهشگران و مرغداران محترم قرار می گیرد.

راهنماهای مدیریتی و پرورشی نژادهای تجاری موجود در صنعت طیور می تواند کمک شایانی را به مرغداران در امر پرورش و تولید گوشت طیور می نماید، همچنین در امر برنامه ریزی جهت بهبود رشد و تولید و کاهش مصرف دان و ضریب تبدیل غذایی راهنمای مناسبی برای دامپزشکان می باشد تا از این طریق در جهت رفع نیازهای هر یک از نژادها برنامه ریزی مناسبی داشته و حداکثر بهره وری را بدست آورند.

image
اطلس
اطلس بیماریهای طیور دانشگاه کورنل
ادامه مطلب
image
اطلس بیماریها
اطلس رنگی بیماری های طیور "سوا"
ادامه مطلب
image
اطلس آناتومی
اطلس آناتومی ماکیان
ادامه مطلب